Svátek má

Rudolf
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Dobrá rada nad zlato

Snad každý z nás si vybaví situaci, kdy mu někdo dobře poradil. Zejména v okamžicích zásadního rozhodování nebo obtížné životní chvíle obvykle rady vyhledáváme a také je oceňujeme. Studium na vysoké škole je životní etapou, která vedle příjemných zážitků a veselých příhod přináší i vypětí, stres a někdy obtížně řešitelné situace.

Přechod ze střední školy na univerzitu může být pro řadu studujících obtížný. Nové multikulturní a mezinárodní prostředí je nejen inspirující, ale také složité, akademická svoboda je sice osvobozující, ale nutně spojená se samostatností a odpovědností.

Proto je důležité mít se v případě potřeby na koho obrátit. Těch potřebných může být opravdu hodně. Česká zemědělská univerzita se velmi dynamicky rozvíjí a patří se svými přibližně 20 tisíci studujícími mezi pět největších v republice. Její význam potvrzuje i umísťování v mezinárodních žebříčcích. Podle posledního prestižního rankingu The Times Higher Education je ČZU na sdíleném třetím až čtvrtém místě mezi českými univerzitami.

S ohledem na toto postavení a kredit je péče o studující a zaměstnance jednou z klíčových strategií rozvoje vnitřního prostředí univerzity. Chceme zde mapovat a postupně odstraňovat bariéry přístupnosti celého univerzitního prostředí, dostatečně zkoumat nejen situaci studujících, ale i zaměstnanců.

Mezi priority ČZU patří aktivní zajištění podpory, pomoci a poskytování informací studujícím, uchazečům o studium i absolventům s cílem podporovat jejich osobní a profesní rozvoj.  Na univerzitě chceme vytvářet dobré podmínky pro studium, jeho úspěšné dokončení a následné uplatnění absolventů v praxi. Aktivně budujeme „well-being“ všech zúčastněných, což přispívá k zajištění bezpečného prostoru a rovných příležitostí.

Česká zemědělská univerzita považuje rovné příležitosti pro všechny za součást své strategie. V prosinci 2021 byl schválen Plán genderové rovnosti, který je postupně naplňován zejména prostřednictvím pracovní skupiny vedené prorektorem prof. PhDr. Michalem Lošťákem, Ph.D., a tvořené zástupci a zástupkyněmi všech fakult a institutu, rektorátních pracovišť a akademického senátu. Pro studující byla vytvořena stránka v informačním studijním systému věnovaná prevenci a řešení nevhodných forem chování na ČZU, kde je vydefinováno, co se identifikuje jako nevhodné chování a jaké jsou možnosti jeho ohlášení a řešení. Obdobnou stránku mají k dispozici zaměstnanci a zaměstnankyně na intranetu. Vždy se jedná o českou a anglickou mutaci. Téma se rovněž stalo součástí povinného školení pro vedoucí pracovníky a pracovnice ČZU. Podpora rovných příležitostí je řešena v několika projektech. Jsou to například probíhající projekt AGRIGEP (Horizon Widera, č. 1011094158, garantka: Ing. Jana Mazancová, Ph.D., FTZ) zaměřený na hodnocení a dopad plánů genderových rovností na vybraných evropských „life sciences“ univerzitách, projekt DEMETRA (Erasmus +, 2021-1-CY01-KA220-VET-000025145, garantka: doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc., PEF) zaměřený na rozvoj podnikatelských dovedností a nástrojů pro ženy podnikající v zemědělství a právě skončený projekt Fem4Forest (Interreg Danube, garantka: Ing. Petra Palátová, Ph.D., FLD) zaměřený na zviditelnění žen v lesnickém sektoru.

Důležitým prostředkem pro vytváření přátelského a bezpečného prostředí na univerzitě je nově zřizované Centrum poradenských služeb ČZU. Impulzem k jeho založení bylo období covidových restrikcí, které se negativně projevilo na psychickém stavu studujících a kdy vzrostla potřeba zejména psychologického poradenství a krizové pomoci. V listopadu roku 2020 se proto uskutečnil průzkum mezi fakultami univerzity. Jeho cílem bylo v první řadě zmapovat poptávku po centralizovaném psychologickém poradenství pro české a zahraniční studující všech fakult. Z průzkumu vyplynulo, že možnost centralizovaného střediska psychologické podpory studujících by většina fakult uvítala. Následně se ČZU spolu s dalšími vysokými školami zapojila do řešení centralizovaných rozvojových projektů zaměřených na rozvoj poradenství na vysokých školách. Právě spolupráce a výměna zkušeností v rámci těchto projektů významně pomohly s tvorbou koncepce centra poradenských služeb na ČZU.  Důležitou inspirací bylo především ČVUT se svým centrem informačních a poradenských služeb a střediskem pro podporu studentů se specifickými potřebami.

Centrum poradenských služeb ČZU (CEPS) je od roku 2022 budováno pod gescí prorektora pro pedagogickou činnost prof. Ing. Jiřího Remeše, Ph.D., v úzké spolupráci s kancléřkou univerzity Ing. Ivou Hrabánkovou, Ph.D. Do tohoto centra se postupně integrují všechny poradenské služby, které se na univerzitě rozvíjejí. Cílovou skupinou jsou především studující, aktivity centra však zahrnují i zaměstnance a absolventy. Koncept byl schválen kolegiem rektora a je dobře patrný na přiloženém obrázku. Zahrnuje studijní poradenství, které probíhá především na fakultách pomocí studijních poradců, pomáhá při orientaci v novém studijním prostředí a řeší komplikace a problémy při studiu. U vážnějších problémů studujících na to navazuje psychologické poradenství, které v CEPS zajišťují plně kvalifikované psycholožky. V případě potřeby jsou klienti směřováni do specializovaných zařízení. Zájemci z řad studujících i zaměstnanců mají možnost promluvit si také o duchovních otázkách. Hlavním cílem poradenství pro studující se specifickými potřebami je poskytnout na základě diagnostiky individuálních potřeb studujících, které vyplývají z jejich zrakového, sluchového nebo pohybového handicapu, modifikaci studijních podmínek. Dále je poradenství určeno studujícím se specifickými poruchami učení a s psychickým nebo chronickým somatickým onemocněním. Specifickou součástí CEPS je kariérové poradenství, které se na univerzitě úspěšně rozvíjí již řadu let a je určeno studujícím i čerstvým absolventům, připravujícím se ke vstupu na trh práce. Cílem mnoha aktivit kariérního poradenství, které centrum nabízí studujícím, je zvyšovat úspěšnost a konkurenceschopnost absolventů ČZU na trhu práce.

Budováním CEPS postupně vytváříme systém, jenž může významně pomoci těm, kteří se během studia dostanou do složité životní situace. Jsme přesvědčeni, že takové centrum je nezbytné i pro rozvoj příznivého vnitřního prostředí univerzity a pro odstraňování bariér v přístupu ke vzdělávání.

Podrobnější informace i nabídky vzdělávacích aktivit CEPS zájemci najdou na webu: https://poradenstvi.czu.cz.  

Prof. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., prorektor pro pedagogickou činnost / Ing. Iva Hrabánková, Ph.D., kancléřka   

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content