Svátek má

Rudolf
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Senioři jsou vděční, zvídaví a motivovaní studenti

Jsou seniorského věku, ale častokrát jsou aktivnější a touží po vzdělání více než osmnáctiletí studenti. Účastníci Univerzity třetího věku na ČZU (U3V) mají řadu možností, jak svou touhu uplatnit. Výuka je pro ně nejen zpestřením běžného života. Naučí se i řadu dovedností, které se jim hodí prakticky. Jak výuka v rámci U3V vypadá a jaké jsou v této oblasti současné trendy? Nejen na tyto otázky odpovídala garantka U3V na ČZU doktorka Kateřina Tomšíková z Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze.

Jak dlouho působíte na IVP a co vás na ČZU přivedlo?

Na IVP působím 11 let. Předtím jsem 13 let učila na střední odborné škole, především ekonomické předměty. V roce 2010 mě oslovil tehdejší ředitel IVP prof. Ing. M. Slavík, CSc., s nabídkou, abych učila na IVP Didaktiku odborných předmětů. Měla jsem pocit, že bych mohla studentům – budoucím pedagogům na středních odborných školách – předat kromě teorie i část svých zkušeností.

Čemu se věnujete v rámci výuky?

Převážně učím Didaktiku odborných předmětů, dále také předmět Oborová propedeutika, což je ekonomický základ pro budoucí učitele v programu Učitelství praktického vyučování. Další předměty vyučuji v rámci programu Kariérové poradenství a vzdělávání, který rovněž IVP nabízí.

Kromě klasické výuky je vaší doménou celoživotní vzdělávání, konkrétně univerzita třetího věku. Co máte v této oblasti na starosti?

Na IVP pracuji jako pedagog s plným úvazkem, činnost v rámci U3V je pro mě spíše „srdeční záležitostí“. Působím jako univerzitní garant výuky U3V – té klasické. To zdůrazňuji úmyslně, protože bych ráda upozornila na velmi prospěšný a úspěšný počin Provozně ekonomické fakulty, která v minulosti přišla s nápadem zpřístupnit U3V i seniorům, kteří se nemohou z různých důvodů zúčastnit výuky v univerzitním kampusu, a nabídla jim tzv. Virtuální univerzitu 3. věku. Ta má své garantky a ty určitě rády poskytnou více informací. Já mohu hovořit pouze za klasickou výuku, kdy se senioři dostavují na jednotlivé fakulty ČZU na Suchdole, konkrétně na výuku IVP, FTZ, FAPPZ a FLD. Vlastní obsah jednotlivých programů zajišťují garanti na jednotlivých fakultách, kteří jsou rovněž zodpovědní za nabídku témat a průběh vzdělávání. Já tuto funkci zastávám na IVP, zajišťuji tedy lektory a jsem zodpovědná za veškerou administrativu v programech U3V IVP. Občas sama přednáším na nějaké aktuální ekonomické téma.

 Jak vypadá univerzita třetího věku na ČZU a co vše nabízí? Je možné v jejím rámci získat nějaké certifikáty?

ČZU je členem Asociace univerzit třetího věku a povinností každého člena AU3V je vyučovat témata související s akreditovanými obory, které daná fakulta, v našem případě institut, nabízí. V nabídce IVP jsou témata z psychologie, pedagogiky, jsou prezentovány i globální problémy současnosti, ekonomické či sociální novinky, zařazujeme i přednášky z různých oblastí práva související s touto věkovou skupinou. FTZ se zabývá specifickou oblastí tropů a subtropů a o její programy, jako byla Tropická překvapení, Tropy pro každého a v současné době Tropické zemědělství, byl a je velký zájem. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů nabídla v minulosti program Naše zahrada, ten zaznamenal takový úspěch, že jej musela v různých modifikacích opakovat. FLD zaměřuje své programy na péči o lesy i ochranu přírody obecně a poslední její program měl název Lesní ekosystémy světa a jejich management. V době přechodu na online výuku realizaci U3V přerušila FAPPZ a FLD. Věřím, že v novém akademickém roce opět obě fakulty nabídnou seniorům nové zajímavé programy.

Na konci každého semestru musí senioři stejně jako řádní studenti napsat test, který obsahuje otázky z probraných témat. Po skončení dvouletého programu zaslouženě převezmou osvědčení o jeho absolvování, probíhá v podstatě „promoce“ absolventů U3V, a to v aule za přítomnosti vedení ČZU. Je to pro seniory velmi důstojná a slavnostní chvíle a velmi si váží této možnosti.

Kdo se může do tohoto typu vzdělávání přihlásit?

Přihlášku může podat člověk, který pobírá starobní důchod a získal alespoň středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Kolik má ČZU ročně studentů univerzity třetího věku? Mění se počet v posledních letech? Počty jsou dány především kapacitou jednotlivých fakult a institutu. Na IVP se jedná o cca 50 míst, na FTZ 35, FAPPZ 150 a FLD 80. Počet studujících seniorů je nyní mnohem nižší, neboť, jak jsem již zmínila, FAPPZ a FLD během přechodu na online výuku U3V nenabízely. V současné době tedy studuje cca 80 studentů na IVP a FTZ.

Proč je důležité se vzdělávat i v seniorském věku?

Na IVP se „našich seniorů“ pravidelně ptáme na jejich motivaci ke studiu. Mezi odpověďmi převažují ty, že kromě toho, že se dozví něco nového, se především setkají s jinými lidmi stejného věku, můžou si popovídat, svěřit se, mnozí zde najdou nové přátele. Často zmiňují, že je těší, že zůstávají „v obraze“, mají si o čem povídat se svými dětmi a vnoučaty.

Proměnila vzdělávání seniorů pandemie covidu-19? Probíhala výuka online?

Výuku online zvládl pouze IVP a FTZ. Po překonání počátečních obav seniorů z této formy výuky se situace stabilizovala. Ti, kteří se výuky online účastnili, se svěřovali, že se z toho velmi radují a jsou vděční organizátorům, že se mohli setkávat alespoň prostřednictvím obrazovky počítače. Na rozdíl od studentů, které jsme v rámci výuky museli mnohdy přesvědčovat, aby si zapnuli kamery a mikrofony, senioři se velmi rychle zapojili do výuky, dotazovali se a často zůstávali ve schůzce dlouho po skončení přednášky a povídali si. Zažila jsem i situaci, kdy mi volal pan primář z nemocnice, kde se dlouhodobě léčila jedna z našich posluchaček, a děkoval, že možnost spojit se s ostatními přáteli alespoň jednou týdně této paní velmi psychicky pomohla (přednášky prý poslouchaly i spolupacientky na pokoji, dokonce i tento pan primář byl jednou „donucen“ naší účastnicí, aby sledoval jednu z přednášek).

Mění se vzdělávání seniorů na ČZU nějakým způsobem v posledních letech? Dá se vysledovat nějaký trend například v tématech?

Mohu mluvit jen za seniory vzdělávané v rámci U3V IVP. To, co se nemění, je skutečnost, že senioři jsou vděční, zvídaví, motivovaní, dokážou ocenit přednášejícího slovně i potleskem, váží si toho, že se jim někdo věnuje. Na konci každého akademického roku rozdávám účastníkům evaluační dotazník, takže mám přehled o tom, která témata je nejvíc zaujala a která by si přáli absolvovat. Díky tomu mám dostatek podnětů, abych sháněla odborníky z řad pedagogů IVP, ČZU i externistů. V každém případě je pořád největší zájem o témata z psychologie, zdravého životního stylu, finanční gramotnosti a práva. Samozřejmě, že seniory zajímají aktuální otázky, ať už z ekonomické či environmentální oblasti. Vždy se snažíme, abychom jim tyto informace zprostředkovali vhodnou formou.

V jaké fázi je nyní vzdělávání seniorů na ČZU? Probíhá nyní výuka, či se chystá?

V tomto akademickém roce zahájil IVP nový program s názvem Vzdělávání v každém věku a FTZ program Tropické zemědělství. Ostatní dvě fakulty se nyní rozhodují, zda po přerušení v důsledku opatření souvisejících s nákazou covidu-19 výuku opět obnoví. Věřím, že ano, neboť zájem ze strany seniorů je.

Co konkrétně v rámci U3V nabízí Institut vzdělávání a poradenství?

Programy IVP jsou zaměřeny na vzdělávání seniorů v širokém kontextu. Jak jsem již uvedla, kromě znalostí z různých oblastí psychologie (IVP např. spolupracuje s MUDr. Honzákem, CSc.) a pedagogiky je cílem IVP vést seniory k efektivnímu učení, zdravému životnímu stylu, zvládání životních situací a sebepoznání. Do přednáškového cyklu jsou zařazována rovněž témata, ve kterých jsou prezentovány globální problémy současnosti a ekonomické aktuality. Senioři jsou připravováni na prokazování komunikačních dovedností v praxi a orientaci ve svých právech.

To, co se nám podařilo a na co jsme právem pyšní, je to, že ve spolupráci s Katedrou tělesné výchovy jsme nabídli seniorům cvičení. Probíhá již několik let a těší se opravdu velké oblibě. Náš dík patří dr. Věře Tilingerové, která se seniorům věnuje i po tělesné stránce, a panu dr. Dušanu Vavrlovi – vedoucímu katedry, že pravidelně zajišťuje prostory.

Výuka U3V IVP probíhá v Koordinačním centru U3V na koleji F na Suchdole. Máme zde sociální zázemí a kancelář pro garanty a lektory. Součástí Koordinačního centra je i malá kuchyňka, kde si senioři mohou uvařit kávu nebo čaj a popovídat si po skončení výuky nebo před jejím zahájením.

Zmínila jste, že jsou senioři připravováni na prokazování komunikačních dovedností v praxi a orientaci ve svých právech. Znamená to tedy, že se U3V snaží vzdělávat seniory i v praktických dovednostech, které jim pomohou v běžném životě? V jakých například?

Typickým příkladem jsou cvičení paměti, v jejichž rámci si senioři zkouší různé paměťové techniky. Dále jsme zařadili výuku arteterapie, při které si senioři zlepšovali své motorické dovednosti vytvářením specifických výrobků. Tyto aktivity jsou mezi seniory velmi oblíbené.

ČZU je také součástí Asociace univerzit třetího věku, co jí to přináší?

ČZU je členem AU3V od roku 1993 a má v ní nyní dva zástupce – IVP a PEF. IVP v AU3V zastupuje i FAPPZ, FTZ a FLD. Největším přínosem je příspěvek od MŠMT na realizaci U3V. Tím, že se jednotliví poskytovatelé U3V (a v podstatě konkurenti) sdružili a vytvořili AU3V, získalo MŠMT odpovídajícího partnera, a díky tomu se rozhodlo příspěvek poskytovat. Pokud vím, je to ojedinělý případ v Evropě. Nutno podotknout, že iniciátorem vzniku AU3V byl v té době prorektor ČZU prof. Ing. Karel Velda, CSc. Jednotliví členové AU3V musí o podíl na příspěvku každoročně žádat a prezidium asociace žádosti kontroluje. Získaný příspěvek zcela pokrývá náklady na realizaci U3V. Dalším přínosem jsou pravidelná setkávání členů AU3V a předávání si příkladů dobré praxe a zajímavých zkušeností a podnětů.

Ptala se: Jana Kašparová


Ing. Kateřina Tomšíková, Ph.D.

Po absolvování Gymnázia v Lounech vystudovala obor Provoz a ekonomika na PEF ČZU (tehdy Vysoké škole zemědělské). Po skončení studia pracovala sedm let na centrále Komerční banky v Praze v marketingovém oddělení. Po mateřské dovolené učila na Soukromé obchodní akademii v Žatci a na Obchodní akademii a Střední odborné škole zemědělské a ekologické v Žatci. Dva roky externě vyučovala na VŠFS v Mostě. Od roku 2011 působí na IVP ČZU v Praze na katedře pedagogiky jako odborná asistentka. Před osmi lety převzala garantování U3V na ČZU a je odpovědná za realizaci U3V IVP. Práce se studenty i seniory ji naplňuje a považuje ji za skutečné poslání.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content