Svátek má

Drahomíra
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Planeta Země má svátek jednou v roce, její budoucnost je výzvou pro každý den

Den Země si 22. dubna připomíná více než miliarda lidí. Narozdíl od jiných svátků je spíše mementem a varováním před dopadem lidského počínání na zdravotní kondici planety. Kořeny má ve Spojených státech, kde se poprvé slavil v roce 1970. O dvacet let později se k této tradici připojily na dvě stovky zemí včetně České republiky. Svým přístupem k výchově mladých lidí vzdává nejen v tento den hold planetě Zemi i Česká zemědělská univerzita.

Den Země měl u nás premiéru v roce 1990 v podobě studentského happeningu s Matkou Země a Blanickými rytíři. Ti byli zváni, aby pomohli Zemi od odpadů, klimatických změn a přebujelého konzumerismu. Od té doby se slaví každý rok.

Také před půlstoletím to byli studenti, koho z obavy před zhoršujícím se životním prostředím oslovil zakladatel moderního ekologického hnutí, americký senátor Gaylord Nelson. Energii protiválečných protestů využil ve prospěch posílení povědomí veřejnosti o znečištění ovzduší a vody. Spojil síly s aktivistou Danielem Hayesem a výsledkem byla protestní akce tisíců vysokých škol a univerzit ze všech koutů USA, do níž se zapojilo více než 20 milionů Američanů. Tak se zrodil Den Země, svátek životního prostředí.

Pro Českou zemědělskou univerzitu je to vzhledem k jejímu zaměření jeden z nejvýznamnějších dnů v roce. Je symbolickým vrcholem snažení vědců, pedagogů a studentů, kteří hledají odpovědi na otázky udržitelnosti v jejím environmentálním, ekonomickém i sociálním kontextu. V popředí jejich zájmu jsou záležitosti bioekonomiky, biotechnologií a problematika zvládání klimatických změn, především otázky sucha a potravinové bezpečnosti. V tomto duchu také univerzita vychovává své studenty, vede je k respektu k životnímu prostředí a udržitelné budoucnosti. Přesně řečeno, všechny tyto zásady vštěpují mladým lidem jejich pedagogové a akademičtí pracovníci univerzity. Zajímalo nás, jak svátek planety Země vnímají právě oni. 

Jaký význam má podle vás Den Země v kontextu současné situace naší planety?
A co tento svátek znamená pro vás osobně?

Pro děkana Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů prof. Josefa Soukupa je to připomenutí, že „kvalita lidského bytí a jeho udržitelnosti je závislá na přírodních zdrojích a ekosystémových službách planety Země, z nichž mnohé jsou vyčerpatelné, zranitelné a z tohoto pohledu by se k nim lidstvo mělo chovat.“ A co tento den znamená pro něj osobně? „Každoroční setkání na Fakultě životního prostředí s přáteli z celé univerzity, kterým je problematika životního prostředí, ekologie a funkční krajiny zálibou i zaměstnáním.“          

Doc. Hynek Roubík z katedry udržitelných technologií Fakulty tropického zemědělství vnímá Den Země jako každoroční připomínku, jak důležitá je péče o naši planetu a jaké jsou následky, pokud s ní nezacházíme udržitelným způsobem. „V současné době se naše planeta potýká s mnoha výzvami, jako jsou klimatické změny, ztráta biodiverzity, degradace půdy a znečištění ovzduší a vody, klíčová je i problematika nakládání s odpady. Tyto problémy mají vážné důsledky pro životní prostředí, ekonomiku a společnost jako celek. A jako někdo, kdo se věnuje výzkumu v tropických oblastech, vidím již mnohem větší dopady – stoupající hladiny moří a eroze pobřeží, extrémní povětrnostní jevy a srážky, intenzivnější teplotní vlny a období extrémního sucha, to vše často vedoucí k problémům s potravinovou bezpečností.“ Den Země nám podle docenta Roubíka poskytuje příležitost zamyslet se nad tím, co můžeme udělat pro to, aby naše planeta byla udržitelnější a aby byla zachována pro budoucí generace. „Může nám také pomoci připomenout si, že i malé kroky mohou mít velký dopad. Významné je, že se stále více lidí a organizací angažuje v otázkách ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Je dobrým příkladem toho, jak taková angažovanost může přispět k většímu povědomí o těchto problémech a k získání podpory pro jejich řešení. Ale to nejdůležitější vždy je přejít od myšlenek k činům. Jakožto nejudržitelnější univerzita v ČR máme velkou odpovědnost, abychom veřejnosti důležitost těchto témat neustále připomínali.“  

Osobně pro Hynka Roubíka Den Země znamená dvě věci. „Zaprvé připomenutí, jak je důležité, co všechno pro udržitelnost děláme a co vše je ještě třeba udělat a že vždy v tom hraje klíčovou roli vzdělávání a výzkum. A zadruhé, jak blízko je Den země dalšímu klíčovému milníku, kterým je ´Earth Overshoot Day´(Den přečerpání zdrojů Země). To je totiž další významný den související s udržitelností naší planety. Je to den, kdy jsme jako lidstvo vyčerpali veškeré zdroje, které by nám měly stačit na celý rok, a začínáme spotřebovávat zdroje budoucích let (v letošním roce to bude koncem července). A protože ´Earth Overshoot Day´ se každý rok posouvá o něco blíž k začátku roku (s malým výkyvem během covidové éry), znamená to, že spotřebováváme stále více a více zdrojů, než máme k dispozici. Tento den nám připomíná, že musíme naléhavě změnit způsob, jakým hospodaříme se zdroji naší planety, abychom byli schopni udržet udržitelnou úroveň rozvoje. Den Země a Earth Overshoot Day jsou tedy spolu úzce propojené. Oba upozorňují na to, že naše planeta čelí závažným výzvám v oblasti životního prostředí a že musíme naléhavě jednat, abychom je řešili,“ uzavírá docent Hynek Roubík z Fakulty tropického zemědělství.

Prof. Petr Valášek z Technické fakulty, prorektor pro kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti považuje svátek planety za den, který je z pohledu zaměření většiny součástí České zemědělské univerzity v Praze významný. „Na ČZU je s tímto datem již tradičně spojována řada různých akcí, které studentům i zaměstnancům připomínají, že společenská odpovědnost, zejména s přesahem k ochraně životního prostředí, by měla být a je nedílnou součástí aktivit vzdělávací a tvůrčí činnosti na ČZU. Z mého pohledu je to možná drobný, ale důležitý přesah, který nám umožňuje si uvědomit, že jsme spoluodpovědní za uchování životního prostředí a biodiverzity dalším generacím. I můj profesní život je s tématem ochrany životního prostředí úzce spojen, na Technické fakultě se dlouhodobě věnuji ´zeleným´ materiálům, kterými je možné nahradit konvenčně využívané, např. syntetické materiály. Já se na tento ten vždy těším, jelikož na akcích, které ČZU každoročně pořádá, potkávám významné odborníky a kolegy, jejichž názory a odvedená práce jsou pro mě v řadě ohledů velmi inspirativní,“ podotýká profesor Valášek.

 „Den Země má připomínat naši plnou odpovědnost za planetu, na které žijeme a která nám dává život. Mysleme na to, že nezbytnou součástí naší modré planety jsou lesní ekosystémy,“ připomíná Ing. Jan Kašpar, Ph.D., proděkan pro kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty lesnické a dřevařské a dodává: „Starejme se o to, aby neubývaly, byly pestré, stabilní a zdravé. Les je zdrojem kyslíku, útočištěm pro mnoho druhů rostlin a zvířat, má obrovský vliv na kvalitu ovzduší, půdy, vody a poskytuje nám jedinečný obnovitelný přírodní materiál – dřevo. Je však také místem klidu, relaxace a přispívá k duševnímu i fyzickému zdraví společnosti. Lesní ekosystémy v současné době čelí s ohledem na měnící se klimatické podmínky mnoha výzvám a my na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze se snažíme usilovně pracovat na tom, abychom využili současné poznatky lesnické vědy k zajištění zdravých a odolných lesů pro další generace,“ zdůrazňuje dr. Kašpar.

Jednou z velkých akcí, jimiž Česká zemědělská univerzita přispívá k oslavám Dne Země, je CSR Konference 2023 s podtitulem Společně k udržitelné budoucnosti nejen vysokých škol. „Chceme účastníky konference inspirovat ke změnám. I malé kroky jednotlivců mohou být společně velkým krokem pro společnost a prostředí, ve kterém žijeme,“ říká prorektorka ČZU pro rozvoj a udržitelnost profesorka Eva Vlková. Mezioborovou konferenci o komplexním přístupu k udržitelnosti pořádá Česká zemědělská univerzita ve dnech 20.–21. dubna 2023. „Jejím posláním a cílem má být inspirace, sdílení zkušeností a dobré praxe a šíření informací směřujících k tomu, aby se nám společně dařilo plnit Cíle udržitelného rozvoje OSN. To znamená snižovat dopady našeho konání, které velmi často – a z krátkodobého hlediska délky našeho života nevratně – poškozují naše životní prostředí a mají negativní vliv na náš život. Snažili jsme se, aby si na přednáškách našel své laik i odborník, aby témata oslovila jednotlivce i organizace a motivovala k změně přístupu,“ zdůrazňuje prof. Eva Vlková.

 Lenka Prokopová

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content