Svátek má

Viola
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Národní cena za CSR putuje na Českou zemědělskou univerzitu

Česká zemědělská univerzita v Praze získala Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost (CSR) a zároveň obdržela mezinárodní ocenění „Committed to Sustainability“, platné dva roky. Na toto téma hovoříme s prorektorem pro kvalitu vzdělávání a tvůrčí činnosti doc. Ing. Petrem Valáškem, PhD.

Proč jste se rozhodli ČZU do Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost přihlásit?

Zaměření univerzity a jednotlivých fakult má velmi blízko k řadě témat, která se společenské odpovědnosti týkají. Jsou součástí vzdělávací činnosti – např. obsahových částí studijních předmětů –a také úzce souvisejí s vědeckými výsledky, jež vznikají na jednotlivých fakultách. Svým působením tak naši studenti, absolventi a zaměstnanci ovlivňují dění v mnoha oblastech s významným mezinárodním přesahem. Příkladně mohu uvést záchranu antilopy Derbyho nebo působení Centra pro vodu, půdu a krajinu. ČZU udělala za poslední roky v oblasti společenské odpovědnosti velký posun. CSR zastřešuje jeden z prorektorů, a tím dochází k celouniverzitní koordinaci aktivit. Téma udržitelnosti se též stalo jedním ze stavebních pilířů Strategického záměru ČZU.

Jde o první účast ČZU v soutěži o Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost?

Ano, je to naše premiéra.

Co znamená, že je organizace společensky odpovědná?

Odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti zejména za udržitelný rozvoj. Společensky odpovědná organizace si uvědomuje svou odpovědnost vůči svému okolí a společnosti a snaží se předejít všem negativním dopadům, které by mohla svou činností způsobit. ČZU své hodnoty přenáší zejména do nově vznikajících studijních programů napříč oblastmi vzdělávání, které jsou na univerzitě realizovány. Pevně věříme, že naši absolventi budou respektovat důležité souvislosti a uvědomí si svou spoluodpovědnost za svá rozhodnutí při hledání nových řešení v praxi.

Jaké je poslání Národní ceny ČR za CSR?

Podpořit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení nezávislou stranou. Organizace získají objektivní pohled na úroveň svého plnění společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Národní cena za společenskou odpovědnost podporuje povědomí o tom, co tyto oblasti znamenají, jaký mají význam a smysl v praktickém životě. Zkušenost s účastí v Národní ceně ČR za CSR využijeme při dalším rozvoji Strategie udržitelnosti 2030 na ČZU.

Jak probíhalo přihlašování do Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost?

Uchazeči vyplní podrobnou podkladovou zprávu, která zjišťuje různé aspekty fungování organizace podle modelu excelence EFQM „Committed to Sustainability“. Dále tým hodnotitelů provádí hodnocení na místě. Hodnotitelé v organizaci vedou řadu rozhovorů s různými zainteresovanými stranami, v našem případě s jednotlivými studenty a zaměstnanci fakult, a poté na základě komplexních informací o organizaci a jejím fungováním připraví Zprávu hodnotitele. Ta představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a oblastí zlepšení včetně bodového hodnocení.

V čem spočívá hodnocení podle modelu „Committed to Sustainability“?

Model hodnocení Committed to Sustainability je model nezávislého externího hodnocení organizací podnikatelského i veřejného sektoru. Hodnocení se zaměřuje na čtyři oblasti: People, Planet, Profit a Products. Konkrétně se zabývá vedením, strategií, zájmovými skupinami, partnerstvím, zdroji, procesy a ekonomickými výsledky. Hodnotící schéma je založeno na sebehodnocení organizace a hodnocení na místě nezávislými hodnotiteli.

Jak vnímáte umístění v Národní ceně ČR za CSR?

Velmi pozitivně. Osobně jsem byl přítomen rozhovoru našich studentů a zaměstnanců s hodnotiteli. Byl jsem překvapen, jak intenzivně studenti vnímají aktuální témata a jsou si společně s našimi zaměstnanci vědomi obrovského přesahu a významu aktivit, které se na ČZU uskutečňují. Umístnění následně potvrdilo skutečnost, že si ČZU v systému řízení v rámci společenské odpovědnosti v České republice vede velmi dobře. Ocenění znamená objektivní pohled na úroveň plnění společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Věřím, že jsme se díky umístění stali důvěryhodným vzorem pro ostatní organizace, zejména pak veřejné vysoké školy.

Co ČZU přinesla účast v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost?

Především detailní zpětnou vazbu k systému řízení CSR na ČZU, která pomohla identifikovat příležitosti ke zlepšení a zároveň vyzdvihla silné stránky ČZU. Příkladem může být to, že má ČZU náplň agendy CSR pevně ukotvenou ve svém systému řízení, má definovanou Strategii udržitelnosti 2030 a rozsah svých činností každoročně reflektuje v CSR reportu. Hlavním doporučením, které bylo ČZU předáno, je stanovit si pro Strategii udržitelnosti SMART cíle a doplnit je o měřitelné ukazatele, které bude možné sledovat v čase nebo v trendech.

Plánujete účast v soutěži zopakovat?

V budoucnu určitě ano, nejprve ale musíme do systému řízení CSR implementovat všechna získaná doporučení.

 

Anna Josková

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content