Svátek má

Alois
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Motýlům se v okolí Prokopského údolí v Praze daří i díky péči entomologů o nové lokality. Počty jedinců vzácných druhů se tam zdvojnásobily

Entomologové z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze v dubnu úspěšně dokončili projekt komplikovaně pojmenovaný „Cílená podpora ohrožených druhů motýlů založená na kombinaci flexibilního managementu biotopů a vyhodnocování detailních biologických dat“ – v kratší verzi „Místo pro motýly“.

Díky tomuto projektu se podařilo vytvořit nové lokality a pečovat o již existující životní prostor cílových druhů denních motýlů v blízkém okolí Prokopského údolí. Přírodní rezervace Prokopské údolí se vyznačuje nebývale vysokým druhovým bohatstvím hmyzu, a proto mohly být nové lokality mnoha druhy motýlů snadno nalezeny a rychle využity, což potvrzují i biologická data z monitoringu denních motýlů. Celý projekt by nebylo možné realizovat bez pomoci koz z komunitní farmy JinoFarm a dobrovolnických akcí spoluorganizovaných Ekocentrem Podhoubí.

„Denní motýli patří mezi nejohroženější skupiny hmyzu, přičemž v České republice zhruba osmina druhů již vymřela a další se k vymření blíží. Je proto povinností entomologů pokusit se ohroženým druhům pomoci,“ zdůrazňuje Michal Knapp, vedoucí Týmu ekologie hmyzu z FŽP ČZU v Praze.

„Je krásné vidět, že naše aktivity na podporu denních motýlů fungují. Prořezání křovin, výsevy nektarodárných rostlin, zavedení pastvy či správné nastavení intenzity a načasování seče se během let 2021–2023 projevilo nárůstem počtu druhů, které naše lokality navštěvují. V původně druhově chudých křovinách či travních porostech jsme v roce 2023 zaznamenali již 47 druhů denních motýlů, přičemž třetina z nich je uvedena v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR. Za nejvýznamnější nově se objevivší druhy lze považovat okáče metlicového, soumračníka skořicového a soumračníka podobného,“ doplňuje specialista na biologii motýlů Tomáš Kadlec a připomíná: „Počet jedinců druhů uvedených v Červeném seznamu bezobratlých ČR se nám mezi lety 2021–2023 téměř zdvojnásobil. To je fantastický výsledek v situaci, kdy na většině míst republiky pozorujeme pokračující úbytek i běžných druhů.“

Dalším dokladem úspěšné péče je postupný nárůst populace modráska vičencového v lokalitě Dívčí hrady. Tým ekologie hmyzu na toto místo vysadil modrásky vičencové v roce 2018, protože v Praze tento druh lokálně vymřel, naposledy byl pozorován v roce 2004. Od té doby velikost populace dlouhodobě roste a v roce 2022 byla poprvé překonána magická hranice 1000 jedinců.

„V některých letech, například v roce 2023, jsme ovšem zaznamenali i dočasný pokles kvůli nepřízni počasí. Právě proto je potřeba zajistit, aby populace motýlů byly relativně početné a dokázaly nepříznivé roky snadno přežít. Jarní generaci motýlů každoročně značíme a zpětně odchytáváme v květnu a červnu, přičemž první návštěvy roku 2024 naznačují, že i letos populace výrazně překoná hranici 1000 dospělců,“ vysvětluje Michal Knapp.

Přestat se teď o lokality starat by byla velká škoda, protože by začaly postupně opět zarůstat a degradovat. Naštěstí se nám podařilo získat navazující projekty, které nám umožní starat se o cílové lokality další tři roky a péči dokonce rozšířit i na nová místa v sousedství stávajících lokalit,“ dodává Tomáš Kadlec.  

Veškeré aktivity probíhají ve spolupráci a s podporou Magistrátu hl. m. Prahy, na jehož pozemcích se cílové lokality nacházejí. Zájem Magistrátu o podporu denních motýlů na jeho pozemcích je podle entomologů ČZU další zárukou, že vytvořené lokality budou fungovat i do budoucna.

FŽP

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content