Svátek má

Viola
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Evaluace skládají obraz o současném pohledu studentů i pedagogů na vzdělávání na ČZU

Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze je možná pro některé studenty nepolíbené areálem v Malé Chuchli záhadou. Komplex budov bývalých lázní a výletní restaurace nicméně skrývá řadu nejen studijních možností. O tom, co všechno institut nabízí a čím se zabývá, pohovořil jeho pověřený ředitel Ing. Karel Němejc, Ph.D.

Jak dlouho jste ve vedení IVP a co vás na ČZU přivedlo?

Odpověď je poměrně jednoduchá. Jsem absolventem České zemědělské univerzity v Praze. Strávil jsem pět nezapomenutelných studentských let v univerzitním kampusu a v prostorách několika fakult v rámci mezifakultní výuky. V průběhu magisterského studia se mi naskytl ještě další směr vzdělávání. Zaujala mě totiž možnost absolvovat souběžně doplňující pedagogické studium učitelství odborných předmětů na Institutu vzdělávání a poradenství v areálu v Malé Chuchli. Tehdy mě mile překvapilo, že něco takového univerzita nabízí. Od útlého věku jsem věděl, že se chci pohybovat v oblasti vzdělávání, plánovat ho, organizovat, vykonávat. A to se mi díky ČZU také splnilo. A co mě na ČZU přivedlo už jako zaměstnance? Je to také jednoduché. Právě v průběhu studia na Institutu vzdělávání a poradenství jsem byl osloven jeho tehdejším vedením. Byla mi nabídnuta spolupráce a přijat jsem byl na pozici technika pro technický rozvoj, výzkum a vývoj. Postupně jsem se vypracovával a po několika letech jsem obsadil pozici odborného asistenta, mezi roky 2014 a 2018 jsem působil jako zástupce ředitele pro vnější vztahy, od roku 2016 jsem vedoucím katedry pedagogiky a v roce 2018 jsem byl pověřen výkonem funkce ředitele IVP.

IVP jako jediná součást ČZU nesídlí v Suchdole. Jaké to má výhody, či nevýhody?

Výhody převažují nad nevýhodami. Za nevýhodu někteří mohou považovat vzdálenost a čas strávený přesunem mezi univerzitním kampusem na Suchdole a areálem v Malé Chuchli. Osobně to za nevýhodu nepovažuji, je to o schopnosti plánovat a organizovat si pracovní/studijní týden, navíc mnohé záležitosti se i vlivem pandemie dají řešit vzdáleně. Institut vzdělávání a poradenství vznikl v roce 2005 transformací z tehdejší katedry pedagogiky, přesto se čas od času setkáme s tím, že se o nás neví. Podstatné je, že se nám i na tomto daří pracovat a zvyšovat povědomí o institutu. Kdo chce, cestu si k nám vždy najde. Nevýhodou, a to uznávám, je absence univerzitní menzy na IVP, o to ale musíme být samostatnější a kreativnější. Jinak ale mohu zodpovědně říci, že jde-li o možnosti a podmínky, využíváme totožné s těmi v univerzitním kampusu. Areál v Malé Chuchli se nachází ve vltavském údolí na trase naučné stezky vedoucí chráněnými územími. Je tvořen komplexem budov bývalých lázní a výletní restaurace – dnes jsou to kulturní památky historické hodnoty, zasazené do blízkosti přírodní rezervace Chuchelský háj a národní přírodní památky Barrandovské skály věhlasné především z paleontologického hlediska. Sice na okraji Prahy, ale se snadnou a dobrou dostupností do centra metropole.

Příprava kariérových poradců a budoucích učitelů

Institut nabízí inovované bakalářské programy Kariérové poradenství a vzdělávání a Učitelství praktického vyučování. Pro koho jsou určené a co obsahují?

V obou případech se jedná o profesně zaměřené studijní programy. Důraz je kladen na rozvoj kompetencí a praktických dovedností studentů a na propojení výuky s praxí. Studijní program Kariérové poradenství a vzdělávání je unikátním a pro nás velkým úspěchem. Dosud nikde jinde v republice obdobně zaměřený studijní program nelze studovat. Určen je pro absolventy středních škol. Zaměřen je na přípravu kvalifikace kariérový poradce, která je dlouhodobě v komunitě kariérových poradců nedostatečně zastoupena. Absolventům prezenční a kombinované formy studia na IVP poskytujeme odborné vzdělání, kvalifikační připravenost a míru profesní adaptibility na podmínky a požadavky poradenské praxe. Bakalářský studijní program Učitelství praktického vyučování je realizován v kombinované formě studia a je zaměřen na přípravu kvalifikace učitelů středních odborných škol a učilišť. Studium je určeno pro absolventy středních odborných škol a učilišť s maturitní zkouškou – studiem na IVP tak získají kvalifikaci učitele praktického vyučování. Určeno je také pro absolventy s magisterským typem vzdělání, kteří studiem získají kvalifikaci učitele odborných předmětů dle zaměření magisterského studia. Význam tohoto programu spočívá i v úbytku zkušených učitelů praxe a odborných předmětů z důvodu odchodu do penze.

Jak by se dal charakterizovat absolvent IVP? Co jsou jeho silné stránky a v jakých odvětvích se neztratí?

Nové studijní programy IVP jsou vhodně koncipovány a zaměřeny na uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce. Studium probíhá v odpovídajícím zázemí, zpravidla v menších studijních skupinách. Důraz je kladen mimo jiné na podporu samostatnosti studentů, na jejich aktivní účast ve výuce, podněcováni jsou k prezentování vlastních výsledků a názorů před skupinou, důležitá je podpora a efektivita týmové práce. To vše se neobejde bez poskytování relevantní zpětné vazby při vzájemných interakcích mezi studenty samotnými i mezi studenty a pedagogy. Absolventi dle zvoleného studijního programu získají znalosti, dovednosti a kompetence pro výuku praktického vyučování / výuku odborných předmětů nebo pro práci kariérového poradce. Jsou především schopni využívat různé formy a metody práce s žáky / klienty, různé diagnostické nástroje, jsou komunikačně zdatní, umí identifikovat silné a slabé stránky svých žáků / klientů, orientují se v současných trendech a změnách na poli vzdělávání a na trhu práce, není pro ně překážkou připravit, realizovat a evaluovat vzdělávací programy apod.

IVP se nadále zaměřuje na celoživotní vzdělávání. Studentům ČZU nabízí také doplňující vzdělání v oblasti učitelství odborných předmětů. Jakým způsobem to probíhá a proč by se měl student ČZU vzdělávat navíc v učitelství?

Jedná se o program souběžného celoživotního vzdělávání uskutečňovaného pro studenty, kteří již studují na ČZU, tedy pro studenty prezenčního i kombinovaného studia všech fakult ČZU, včetně studentů doktorských programů. Řádné ukončení pedagogického studia je vázáno na úspěšné ukončení magisterského programu na příslušné fakultě ČZU. Studium je koncipováno jako dvouleté. Výuka v 1. ročníku studia probíhá jedenkrát týdně v odpoledních hodinách v areálu ČZU na Suchdole. Výuka ve 2. ročníku je poté realizována na IVP v Malé Chuchli jedenkrát týdně v odpoledních hodinách ve formě konzultačních soustředění. Součástí studia je řízená souvislá pedagogická praxe v délce tří týdnů na vybrané střední odborné škole. Absolvent studia získá kompetence k vykonávání profese učitele odborných předmětů na základě získání teoretických vědomostí a praktických dovedností z odborných pedagogicko-psychologických disciplín. Má tedy na trhu práce více možností a přirozeně si pak může vybrat, jestli bude působit ve svém oboru nebo půjde učit na střední odbornou školu nebo se mu podaří skloubit obojí. I kdyby učit nešel, získané kompetence se mu rozhodně neztratí. Za zmínku stojí také zájmová forma celoživotního vzdělávání, kterou je univerzita třetího věku (U3V). Ta má na naší univerzitě dlouhodobou tradici a Institut vzdělávání a poradenství je koordinátorem těchto aktivit a zároveň se jako jedna ze součástí univerzity podílí na její realizaci. Aktuálně pracujeme na rozšíření nabídky programů celoživotního vzdělávání.

Jaká je vize IVP do budoucna?

Institut vzdělávání a poradenství chce nadále pracovat na rozvoji pracoviště a prohlubovat spolupráci napříč univerzitou i partnery mimo ni. Usilujeme o rozšíření nabídky programů celoživotního vzdělávání, prioritou je vytvořit magisterské studijní programy navazující na stávající bakalářské. Za nezbytné považujeme rozšiřování nabídky výuky vybraných předmětů pro studenty IVP v anglickém jazyce. Budoucí uplatnění našeho pracoviště spatřujeme v rozvoji pedagogických kompetencí učitelů středních odborných škol a učilišť, akademických pracovníků a studentů doktorských studijních programů univerzity. Zmínit lze činnost univerzity třetího věku ČZU, studijní, edukační poradenství pro uchazeče o studium a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, kariérní a profesní poradenství pro studenty ČZU. Zájem máme také na prohlubování spolupráce se zaměstnavateli našich absolventů a vytvoření fungující partnerské sítě významných tuzemských i zahraničních vzdělávacích a výzkumných pracovišť. Nové výzvy ve vzdělávání přinesla pandemie covidu-19, která způsobila digitální revoluci ve školství. V souvislosti s tím je potřeba se zaměřit na tzv. „digiskills“ zaměstnanců i studentů univerzity. To znamená podpořit online poradenství a vzdělávání a praktické využití nových ICT nástrojů ve výuce. Jednou z možností je inovace výuky s využitím virtuální reality pro přípravu budoucích učitelů i poradců.

ČZU v digitálním „covidovém“ věku uspěla, ukázaly evaluace

Jeden ze stěžejních úkolů IVP jsou evaluace napříč univerzitou. Jak dlouho již probíhá, jakým způsobem a jak se následně s výsledky na ČZU pracuje?

Je tomu skutečně tak. Česká zemědělská univerzita v Praze se aktivně hlásí k odpovědnosti za kvalitu poskytovaných služeb a v oblasti evaluace výuky má dlouholetou tradici. V roce 2006 institut započal s pilotním evaluačním šetřením výuky na ČZU a nyní se již jedná o zavedený systém realizovaný v obou semestrech akademického roku. Od roku 2018 jsou procesy řízeny Oddělením pro kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti, se kterým institut úzce spolupracuje. Evaluace výuky probíhá na půdě univerzity s využitím řady metod a evaluačních nástrojů. Zajímají nás názory posluchačů na studované předměty, průběh a podmínky výuky, na činnost přednášejících a cvičících. Na problematiku se ale díváme i z druhé stránky, zaměřujeme se na sebereflexi pedagogů na vlastní práci a zjišťujeme zároveň jejich názory na činnost studentů a podmínky, ve kterých svoji výuku uskutečňují. Konkrétně se jedná o evaluaci studijních předmětů studenty za využití elektronických dotazníků v Univerzitním informačním systému (UIS) ČZU a o rozšířené evaluace výuky studenty a pedagogy. Získané výsledky se zpracovávají do dílčích zpráv za jednotlivé součásti ČZU, jsou slovně i graficky prezentovány a interpretovány v hlavní souborné evaluační zprávě. Dále se stávají součástí výročních zpráv, projednávají se na úrovni managementu vedení univerzity i jejích součástí.

Proč jsou evaluace důležité a jak můžou univerzitě pomoci?

Důležitost spočívá v tom, že evaluace není pouhým hodnocením. V širší souvislosti jde o systematické a komplexní zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu a efektivnost vzdělávacího systému, procesů, projektů, výsledků vzdělávání. Cílem zavedeného systému je podpora pedagogů, zjišťování a zajišťování kvality a efektivity výuky ve spolupráci s ostatními odděleními a součástmi univerzity, což souvisí se spokojeností všech aktérů procesu vzdělávání. Evaluace tak představuje klíčovou roli pro případné korekce a inovace vzdělávací a tvůrčí činnosti a pro strategie plánování jejich rozvoje. Cílem evaluace výuky na ČZU v Praze je tak poskytnout zainteresovaným účastníkům (příslušní vyučující, garanti studijních předmětů, vedoucí kateder, garanti příslušných studijních programů, management univerzity i jejich jednotlivých součástí) obraz o současném pohledu studentů i pedagogů na vzdělávací proces. Vyhodnocení zjištěných výsledků umožňuje nalézat jak silná, tak i potenciálně slabší místa a naznačovat cesty vedoucí k vyšší efektivitě vzdělávacího procesu. Tím posuzujeme a zajišťujeme i zodpovědnost univerzity a jejích jednotlivých aktérů za kvalitu a kvantitu poskytovaných služeb a výkonů. Z výsledků za poslední období například vyšlo najevo důležité zjištění, že ač byla výuka dotčena koronavirovou pandemií a realizována víceméně distančními formami vzdělávání, do té doby příliš nevyužívanými, neprověřenými, pro někoho nemyslitelnými, i tak Česká zemědělská univerzita v Praze z pohledu jejich studentů v této nestandardní situaci obstála a velmi dobře si s ní poradila.

Ptala se: Jana Kašparová

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content