Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Akademická obec České zemědělské univerzity má nového profesora

Jmenovací dekret opravňující k užívání titulu profesor převzal ve čtvrtek 13. června 2024 v pražském Karolinu z rukou prezidenta republiky další člen akademické obce České zemědělské univerzity. Čerstvý profesor Jan Malaťák řídí katedru technologických zařízení Technické fakulty a nejvyšší akademický titul získal na návrh Vědecké rady ČZU v oboru Energetika. Srdečně gratulujeme!
Čerstvý profesor ČZU Jan Malaťák při slavnostním ceremoniálu v Karolinu s prezidentem Petrem Pavlem a ministrem Mikulášem Bekem

Ceremoniálu v Karolinu se kromě sedmdesátky čerstvých profesorů zúčastnili rektoři vysokých škol v čele s předsedkyní České konference rektorů a rektorkou Univerzity Karlovy Milenou Králíčkovou. Mezi hosty byli mj. předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, předseda rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství Robert Plaga nebo předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský a další významné osobnosti.

„Zasvětit kariéru hledání vědeckého poznání a výuce nových generací vyžaduje mnoho úsilí, ze kterého profituje celá společnost. Nejvyšší akademický titul přebíráte v době, kdy naše vysoké školství a věda čelí celé řadě výzev,“ konstatoval prezident Petr Pavel. Mimo jiné uvedl, že dlouhodobé podfinancování vysokých škol a vědy mají za následek nejen nedůstojné ohodnocení vysokoškolských pedagogů, ale mnohým oborům dává pramalou šanci na úspěch v tvrdém mezinárodním vědeckém prostředí.

Ministr školství Mikuláš Bek ve svém vystoupení v Karolinu připomněl: „Vysoké školství zdaleka není jen o viditelnosti a prestiži v národní soutěži, ale má plnit řadu funkcí v rámci vlastního státu či regionu.“ Podle jeho slov je naše země mnohem méně postižena odlivem mozků než řada jiných států středovýchodní Evropy. I zahraničních studentů, kteří přicházejí studovat do České republiky, je mnohem více než našich odcházejících za studii ven. „Věřím, že ke kultivaci vysokého školství přispějete i vy a spolu s profesorským dekretem převezmete i velký kus zodpovědnosti za vzdělávání nastupujících generací,“ vyslovil na adresu čerstvých profesorů a profesorek ministr Mikuláš Bek.


Prof. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., působí na Technické fakultě ČZU v Praze od roku 1999, kdy nastoupil na doktorské studium v oboru Technika výrobních procesů. Od roku 2002 byl odborným asistentem na katedře technologických zařízení staveb a od roku 2014 je jejím vedoucím. V roce 2009 se habilitoval v oboru Technika a technologie zpracování zemědělských materiálů a produktů a byl jmenován docentem.

Dlouhodobě se zabývá řešením projektů v oblasti vzdělávání zaměřených na problematiku odpadového hospodářství. Od roku 2010 je garantem bakalářského a magisterského studijního oboru Technika a technologie zpracování odpadů. V roce 2021 se stal garantem nového studijního programu Technologická zařízení staveb. Garantuje sedm předmětů, ve kterých přednáší a vede cvičení v oblastech oběhového hospodářství a energetického zpracování organických materiálů. Je autorem několika vysokoškolských učebnic a skript. V současné době je garantem předmětů Biotechnologické zpracování organických odpadů, Právní předpisy odpadového hospodářství, Energetické využití odpadů, Energetické využití agromateriálů, Technologická zařízení staveb odpadového hospodářství I. a II. a Skladovací technika.

Profesor Malaťák je členem oborové rady v doktorském studijním programu „Energetika“ na Technické fakultě, členem Vědecké rady Technické fakulty ČZU v Praze a České akademie zemědělských věd. V letech 2011–2015 byl rovněž členem vědecké rady Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene.

V zahraničí působil v rámci programu Erasmus a také jako hostující profesor v rámci programu Power na univerzitě The Warsaw University of Life Sciences (WULS-SGGW), Faculty of Production Engineering, kde vedl výuku dvou předmětů v oblasti termochemického zpracování odpadů.

Ve své výzkumné práci se profesor Malaťák dlouhodobě věnoval tepelným procesům spalovacích zařízení na odpady a vedlejších produktů ze zemědělské a lesnické prvovýroby. Posléze se zaměřil na využití biopaliv v malých spalovacích zařízeních s ohledem na snižování emisí znečišťujících látek. V současné době se věnuje souhrnně termochemickým procesům, zejména v oblastech pyrolýz a zplyňování. Dlouhodobě vytváří nebo se zapojuje do domácích a zahraničních výzkumných týmů řešících problematiku energetického zpracování odpadů. Na své fakultě vede výzkumný tým zaměřený na organické materiály a termochemické zpracování odpadů.

Je autorem či spoluautorem 42 článků zaevidovaných ve WoS a dalších publikací v databázi Scopus či publikací v recenzovaných časopisech a vědeckých monografií. Také je autorem či spoluautorem několika technických zpráv a expertizní činnosti v oblasti technologií zpracování vedlejších produktů v rámci oběhového hospodářství.

Profesor Jan Malaťák je aktivní i v projektové činnosti, kdy přispívá k řešení projektů zahraničních i tuzemských. Byl řešitelem nebo se v současné době podílí na řešení výzkumných otázek v oblasti úpravy průmyslových vod pro jejich následné recyklace, aplikace zplyňovacích technologií při energetickém využití jehličnatých dřevin z kůrovcové a kalamitní těžby, výroby biopaliv z odpadních živočišných tuků, vývoje technologie stabilizace digestátu z výroby bioplynu pomocí degradabilní organické matrice pro účely strojní fertilizace půdy, dostupnost odpadní hmoty UCO pro její efektivní zpracování na zdroj energie a dalších témat v oblasti oběhového hospodářství.

Připravila: Lenka Prokopová / Zdroj: UK

Foto: MŠMT

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content