Svátek má

Rostislav
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Lesnicko-dřevařský sektor řeší surovinovou politiku dřeva

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze zastřeší ve spolupráci se subjekty z lesnicko-dřevařského sektoru zpracování surovinové politiky dřeva České republiky. Dohodla se na tom se zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu. Napomůže tak splnění úkolu vycházejícího z Programového prohlášení vlády.

Vláda ČR si ve svém programovém prohlášení v oblasti lesního hospodářství vytyčila úkol zpracovat surovinovou politiku pro dřevo a podpořit dřevo jako obnovitelný materiál ve stavebnictví minimálně u veřejných zakázek.

„S ohledem na vývoj kůrovcové kalamity v lesích, která negativně ovlivňuje plnění dřevoprodukčních i mimoprodukčních funkcí lesů, export dřeva bez přidané hodnoty a tlaky na spalování dříví jsme shledali, že situace v lesnicko-dřevařském sektoru je natolik vážná, že je nutné co nejdříve využít příležitosti a aktivně jít naproti splnění a následné implementaci cíle vytyčeného vládou ČR,“ říká děkan FLD ČZU v Praze, profesor Róbert Marušák.

Proto se právě 9. května, při příležitosti Týdne lesů, sjeli na nezávislou akademickou půdu nejdůležitější hráči z lesnicko-dřevařského sektoru, dřevostavitelství a správců státních i nestátních vlastníků lesů za účasti zástupců Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, aby společně zasedli za kulatý stůl a hledali způsob, jak koncepčně uchopit širokou problematiku lesů, dřeva a navazujících odvětví.

Zástupcům ministerstev byl jednotným hlasem napříč lesnicko-dřevařským sektorem dán impuls ke zpracování surovinové politiky dřeva ČR, jejímž cílem by měl být rozvoj lesnictví, lesnicko-dřevařského sektoru, zpracovatelských kapacit a využití dřeva jako ekologické a obnovitelné suroviny pro další generace. Současně však pěstování druhově a věkově pestrých lesů, včetně pěstování smrku ve vhodných lokalitách zajišťujících udržitelnou produkci, poskytování mimoprodukční funkce lesa a prosperitu dřevařského průmyslu.

„Odvětví dřevozpracujícího průmyslu, celulózy a papíru jsou největšími odběrateli dřevní hmoty. Vytvářejí pro navazující odvětví zpracovatelského průmyslu včetně stavebnictví vstupní materiály, polotovary a výrobky pro další zpracování. Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě podporuje konkurenceschopnost průmyslu na bázi dřeva nejen v rámci operačních programů a v oblasti výzkumu a vývoje, ale také v oblasti legislativní, jako je například revize norem stanovujících podmínky pro požární bezpečnost staveb, které v současné době omezují vyšší využití dřeva ve stavebnictví. Proto jsme velice uvítali a plně podporujeme iniciativu špičkové instituce, Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, která se bude podílet na zpracování surovinové politiky dřeva ČR ve spolupráci se subjekty z lesnicko-dřevařského sektoru. Věříme, že tato surovinová politika dřeva vytvoří podmínky pro zvyšování přidané hodnoty českého dřeva a jeho efektivnějšího využití,“ uvádí Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Česká republika výrazně zaostává ve zvyšování přidané hodnoty českého dřeva a naopak se řadí mezi největší exportéry surového dříví na světě v přepočtu na obyvatele. V ČR není zvykem, jako tomu je v západních a severských státech Evropy nebo v USA a Kanadě, že by se stavěly výškové budovy ze dřeva. Největším zadavatelem dřevostaveb je v těchto zemích stát, který jde naproti ekologickým stavbám, jež mají řadu předností před betonovými a ocelovými stavbami. Náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář k tomu dodává: „V loňském roce jsme vydali metodiku pro využití dřeva ve veřejných zakázkách, uspořádali seminář a workshop pro kolegy z veřejné správy a seznámili je s možností požadovat při stavbách použití alespoň minimálního podílu obnovitelné suroviny – dřeva. Společně s kolegy z MPO například usilujeme o změnu požárních norem pro výškové budovy, aby se zjednodušila výstavba dřevěných vícepodlažních budov.“

Zúčastněné organizace se jedmyslně dohodly, že záštitu nad zpracováním surovinové politiky dřeva ČR převezme právě FLD ČZU v Praze jako garant nezávislosti a vysoké odbornosti. Děkan FLD ČZU v Praze, profesor Róbert Marušák k tomu dodává: „Společně se všemi zúčastněnými organizacemi a institucemi chceme využít rukavici hozenou vládou ČR při hledání koncepčního řešení problematiky dřeva a přispět svojí aktivitou nejen ke splnění bodu vycházející z Programového prohlášení vlády ČR, ale zejména k rozvoji lesnicko-dřevařského sektoru, rozvoji udržitelného lesnictví a podpoře dřevostavitelství v ČR. Tím chceme dát jasný signál, že dřevo je důležitá ekologická a obnovitelná surovina, která by se s ohledem na její multifunkční využití a fixaci oxidu uhličitého ve výrobcích ze dřeva měla z pohledu státu povýšit na strategickou surovinu.“

„V aktuální situaci celé společnosti jsou les, dřevo a všechny jejich funkce na jedné straně ohroženy dopady klimatické změny, na druhé straně ale máme obrovskou příležitost využít potenciál lesa a dřeva jako obnovitelného zdroje pro lepší budoucnost. Každý kubík dřeva, který necháme v lesích shnít nebo převezeme přes půl zeměkoule, přispěje k dalšímu prohloubení klimatické krize. Každý kubík dřeva, který smysluplně využijeme pro spotřebu společnosti, nahradí alikvotní část spotřeby plastu, betonu a jiných energeticky náročných neobnovitelných materiálů. Energetická krize je tu, nicméně bychom neměli začít pálit dřevo jako ve středověku, ale využít jeho energetický potenciál na konci životnosti dřevařských produktů. K tomu všemu je třeba koordinovat přístup státu k obnovitelné surovině, stejně tak k energetické politice či politice ochrany přírody. Rozhodně vítáme iniciativu Faklulty lesnické a dřevařské,“ dodává Tomáš Pařík, člen představenstva Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content