Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Jak se obnovuje biomasa travních porostů za extrémního sucha

Novou studii o odolnosti travních porostů vůči extrémním klimatickým jevům publikovali v časopise Journal of Ecology Manuele Bazzichetto a Petr Keil z katedry prostorových věd Fakulty životního prostředí ČZU spolu s mezinárodním týmem spoluautorů.

Pomocí jedenáctiletých časových řad rostlinné biomasy ze 150 pozemků s různou intenzitou využití půdy zkoumali, jak taxonomické a funkční složky biodiverzity ovlivňují odolnost a obnovu biomasy za extrémního sucha. Taxonomickou složkou biodiverzity se rozumí druhové složení, funkční složkou pak výška rostlin, obsah sušiny, listová plocha a obdobné veličiny.

Zjistili, že zejména v nejsušších letech se meziročně souvislost mezi biologickou rozmanitostí, využíváním půdy a biomasou lišila. Druhově bohatá nebo funkčně různorodá společenstva, která jsou spojená s nízkou intenzitou využívání půdy, lépe zvládala extrémní sucha. Druhově chudá společenstva nebo společenstva s převahou rychle rostoucích druhů (společenstva spojená s vysokou intenzitou využívání půdy) pak vykazovala vyšší schopnost obnovy po mírném až extrémním suchu.

Tyto výsledky ukazují, že funkční a taxonomické složky rostlinného společenstva určují odolnost a obnovu travních porostů za mírného až extrémního sucha. Podle toho se můžeme řídit při navrhování managementu extenzivně a intenzivně obhospodařovaných pastvin v krajině. Bohatá společenstva, upřednostňovaná při nízké intenzitě využívání půdy, by zachovala biomasu za extrémního sucha, zatímco druhově chudá nebo rychle rostoucí společenstva by biomasu po extrémních událostech sucha lépe obnovovala.


Citace: Bazzichetto, M., Sperandii, M. G., Penone, C., Keil, P., Allan, E., Lepš, J., Prati, D., Fischer, M., Bolliger, R., Gossner, MM., de Bello, F. (2024). Biodiversity promotes resistance but dominant species shape recovery of grasslands under extreme drought. Journal of Ecology, 112(5), 1087-1100

https://doi.org/10.1111/1365-2745.14288


Letos na jaře tým Petra Keila, držitele prestižního ERC grantu, zahájil nový projekt podpořený grantem GAČR, zacílený na biodiverzitu středoevropských pastvin v průběhu času. Projekt „GRACE: Luční společenstva v průběhu 300 let přirozeného experimentu na velkém měřítku“ bude studovat biodiverzitu a druhové složení středoevropských pastvin v průběhu času, napříč prostředími a napříč historií využívání půdy.

Projekt využije bezprecedentní kombinaci historických dat a nových metod včetně strojového učení. Konkrétně bude zkoumat více než 100 000 záznamů z botanických snímků shromážděných na loukách ve střední Evropě za poslední století a zároveň i 300 let dlouhou časovou řadu průzkumů mapujících změny krajinného pokryvu v historickém rozsahu rakousko-uherské říše. Vědci tak budou tak moci kvantifikovat dopady rozsáhlých změn krajiny na ekologická společenství za poslední dekády až staletí.

Partnery projektu jsou odborníci z rakouské Univerzity v Grazu, Univerzity ve Vídni a z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Brně.

Zdroj: FŽP

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content