Svátek má

Viola
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Chytrá krajina na Amálii se stává vědeckou laboratoří globálního významu

Univerzitní statek Amálie na Rakovnicku se stal jedinečnou vědeckou laboratoří pro pochopení klimatické změny a zmírnění jejích dopadů v kulturní krajině. Naléhavost podpory udržitelného zemědělství si vědci z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze se svými partnery plně uvědomují. V této lokalitě pod vlastní správou aplikují multioborový přístup, který se svým rozsahem od detailního sběru dat po úpravu hospodaření stává modelovým příkladem globálního významu.

Data proudící z desítek měřících přístrojů a čidel zpřesňují vědcům celkový obraz o stavu prostředí a o reakci jednotlivých složek životního prostředí na přijatá opatření. Zůstává však stále mnoho otázek, na které musí odpovědět především aplikovaný výzkum. Nyní je proto na řadě pochopení interakcí mezi půdou, vodou, atmosférou a organismy s přihlédnutím k antropogennímu znečištění a dalším rizikům, kterým bude muset lidská společnost v dohledné budoucnosti čelit.

Jedno z nejdetailněji kontrolovaných a monitorovaných zemědělských území na světě prošlo od roku 2018, kdy projekt Chytré krajiny odstartoval, výraznou změnou. Na 500 hektarech zemědělské půdy obklopené hospodářskými lesy vznikly závlahové vodní nádrže, umělý mokřad, protierozní opatření a prvky zpomalující odtok z polí, ve volné krajině byly vysázeny nové aleje dřevin a pole doplněna o nektarodárné biopásy. Drenáže, které již 50 let neúčelně zbavují půdu vody, odborníci vybavili regulačními prvky, jež na pozemcích vodu naopak účelně zadrží. Těsně před spuštěním jsou moderní závlahové soustavy, na jejichž návrhu a realizaci se podílejí odborníci z izraelského výzkumného ústavu Volcani Center a z firmy Netafim. Nezbytná je i technologická infrastruktura, která představuje základ pro takto detailní monitoring. Vznikající internetová síť 5G umožní nejen přenosy velkého množství dat, ale i dálkové ovládání zemědělských strojů a měřících přístrojů nebo managementové zásahy v reálném čase.

Další nezbytný krok k úspěšné syntéze poznatků a jejich zohlednění v praxi je studium komplexity vztahů všech složek prostředí – půdy, vody, organismů a klimatu při zohlednění moderních postupů precizního zemědělství. Aby bylo možné úspěšně zvládat rizika, jakými jsou sucho, povodně, potravinová bezpečnost, znečištění a eroze půdy, je nutný celostní vědecký přístup s využitím principů cirkulární ekonomiky kladoucí důraz na obnovu zdrojů.

Amálie ale nepatří jen vědcům. Veřejnost se může s Chytrou krajinou seznámit přímo v terénu díky interaktivním panelům naučné stezky, která vás na necelých devíti kilometrech seznámí s touto vědeckou laboratoří pod širým nebem. Rozkvetlé aleje ovocných stromů jsou nyní příjemnou záminkou k návštěvě jedinečné lokality nedaleko od hlavního města.

Financování aktuálně uskutečňovaných aktivit tříletého projektu nazvaného „Pilotní farma Amálie – aplikace konceptu Chytré krajiny“ umožnily tzv. Norské fondy v rámci programu Rago. Partnerem ČZU v Praze je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, v.v.i. (VÚMOP).

Zdroj: FŽP

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content